Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs

Secondary menu ik ben ouder leerling

Ik ben ouder of leerling

D cialis vente libre espagne autres interpellations doivent être réalisées en Espagne, dans le cadre de cette enquête menée en collaboration par les autorités françaises, espagnoles et bulgares. Pour les site de confiance achat cialis soft autistes de France 250 000 à 600 000 personnes , il faudra une réelle volonté politique pour espérer une prise en charge équivalente à celle des pays viagra viagragenericoes24 anglo-saxons ou scandinaves.

Over ons

Onderwijs met aandacht voor welbevinden en leren

We gaan ervan uit dat een leerling pas tot leren komt als hij of zij zich goed voelt. We hechten op onze school dan ook veel aandacht aan het welbevinden van iedere leerling. Elke leerling krijgt een leertraject op maat, wat betekent dat we proberen om zoveel mogelijk in te spelen op de talenten, de mogelijkheden en de noden van die specifieke leerling. We voorzien ook steeds verschillende pedagogische ondersteuningsvormen, zoals sociale vaardigheden, beroepsgerichte opleiding, time-out, herstellend en verbindend werken, weerbaarheidstraining, begeleiden bij het zoeken naar werk, enz.

Concreet pakken we dit als volgt aan:

  • kleine klasgroepen inrichten
  • doorgedreven handelingsgericht werken op individueel en op groepsniveau
  • de juiste partners samenbrengen in functie van de individuele ontwikkeling van de leerling
  • relevante opleidingen aanbieden met toekomst op de arbeidsmarkt
  • waar nodig werken met TOAH- (tijdelijk onderwijs aan huis) en POAH- (permanent onderwijs aan huis) trajecten
  • begeleiding voorzien voor leerlingen die de overstap maken naar het regulier onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Onze school op twee vestigingsplaatsen

Onze hoofdvestigingsplaats is gelegen in hartje Brussel in Brede School Nieuwland.
Brede School Nieuwland wil de ontwikkelingskansen vergroten van alle jongeren uit de omgeving die Nederlandstalig onderwijs volgen. Dat doen ze door een stevig netwerk uit te bouwen met andere scholen en partners die actief zijn op en rond de Nieuwlandsite in de Marollen.

Daarnaast beschikt de school over werkplaatsruimte voor de opleiding metselaar op de Nijverheidscampus Spoor West.
De ruimtes, machines en materialen worden gemeenschappelijk gebruikt met de andere scholen van de site om leerlingen te laten kennismaken met reële werkomgevingen uit de bouw- en nijverheidssector.

Schoolbestuur

Zaveldal is een van de scholen voor buitengewoon onderwijs die tot de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) behoren. De Vlaamse Gemeenschapscommissie bestuurt ook de buitengewone campus Kasterlinden en CLB N-Brussel. Al deze instellingen voeren het pedagogisch project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit. 

De VGC ondersteunt daarnaast vanuit een flankerend onderwijsbeleid, aanvullend aan het beleid van de Vlaamse Gemeenschap en dat van de gemeenten, ook alle Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat beleid is toegespitst op de specifieke Brusselse, meertalige en grootstedelijke context van de hoofdstad. Waar nodig, neemt de VGC een regierol op voor het Brussels Nederlandstalig onderwijsbeleid. Zo wil zij optimale leerkansen bieden aan iedereen die aansluiting zoekt bij de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De algemeen directeur Onderwijs en Vorming vertegenwoordigt het schoolbestuur namens het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Het schoolbestuur:
Steven Vervoort
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Schoolraad

Een schoolraad is een verplicht participatieorgaan in iedere school waar de leden inspraak krijgen in het dagelijkse onderwijsgebeuren, waarvoor het schoolbestuur eindverantwoordelijke is. Ze bestaat uit drie onderdelen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en beschikt over een aantal overlegbevoegdheden, evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school. Zij wordt om de vier jaar opnieuw samengesteld. De schoolraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke manier nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode van vier jaar.

Samenwerking met zorg

De leerlingen van onze school kunnen tijdens en buiten de schooluren beroep doen op een ruim ondersteunend team: psycholoog, orthopedagoog, medewerker Brede Zorg, gedragsbegeleider, brugfiguur, enz. Daarnaast werkt de school intens aan de uitbouw van een zorgnetwerk van Brusselse partners, om voor iedere jongere een opvangnet op maat te voorzien.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Als ouders of leerlingen zich willen inschrijven in de school, zijn ze verplicht om akkoord te gaan met het pedagogisch project van de school en het schoolreglement.