RailZ

Op weg naar gepast onderwijs voor elke leerling

Zaveldal besteedt veel aandacht aan het creëren van een veilig schoolklimaat. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om tot leren te komen en om als persoon positief te kunnen ontwikkelen op socio-emotioneel en gedragsmatig vlak. Iedereen heeft recht op onderwijs. Ook de jongeren met ernstig externaliserend gedrag. Zorgen voor veiligheid in de klas is echter geen evidentie.Zaveldal kiest echter niet voor uitsluiting maar dit heeft wel gevolgen voor de leerbaarheid van de andere leerlingen in de klas.

Om de veiligheid op school te kunnen garanderen wil Zaveldal geïndividualiseerd onderwijs voor deze jongeren met ernstig externaliserend probleemgedrag uitbouwen. Het gaat om onderwijs voor die jongeren die van de klas een onveilige omgeving maken en op die manier het leerproces van de medeleerlingen hypothekeren.

Opstart van project RailZ

Het project ging in september 2020 effectief van start onder de naam RailZ en doet in deze experimentele fase een geïndividualiseerd aanbod aan vijf jongeren.

De naam ‘RailZ’ verwijst naar de spoorlijn, dwars door Brussel, waarlangs Zaveldal gelegen is, maar vooral naar het begeleiden van jongeren naar het rechte pad, het juiste spoor. Het doel van RailZ is namelijk jongeren te helpen voldoende vaardigheden te ontwikkelen zodat zij opnieuw kunnen integreren in hun oorspronkelijke klasgroep. Bovendien laat het de school toe een veilig en positief leerklimaat te installeren in de klassen.

In het aangepast leer- en zorgtraject van RailZ wordt gefocust op socio-emotionele ontwikkeling, het verwerven van inzicht in destructieve gedragspatronen, probleemoplossende en metacognitieve vaardigheden. 

RailZ situeert zich in het zorgcontinuüm van Zaveldal, in de fase van de ‘uitbreiding van de zorg’. Het is een intensieve vorm van begeleiding waarbij een volledig geïndividualiseerd traject wordt uitgestippeld, bestaande uit lesmomenten, individuele en groepsbegeleidingen. Dit traject duurt zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. 

Fasering RailZ

De klassenraad meldt de leerling aan voor het traject RailZ.

Het individueel traject binnen RailZ bestaat uit vijf fasen met telkens een specifieke focus en finaliteit. Tussen elke fase wordt een evaluatiemoment georganiseerd, waarin de voortgang van de jongere wordt besproken en het verdere verloop van het traject wordt gepland. 

Zaveldal werkt intensief samen met belangrijke partners (de ouders, eventuele hulpverleners, het CLB) uit de omgeving van de jongere. Regelmatig worden er  rondetafelgesprekken georganiseerd met al deze partners en de leerling. Een uiteindelijke terugkeer naar de klas is het ultieme doel van het traject RailZ. Indien alle betrokken op een rondetafelgesprek van oordeel zijn dat een terugkeer in de reguliere werking van Zaveldal niet realistisch is, wordt samen gezocht naar een ander zinvol perspectief voor de jongere.