Over ons

Onderwijs met aandacht voor welbevinden en leren

Een leerling kan pas leren als hij of zij zich goed voelt.  Het welbevinden van iedere leerling is dan ook heel belangrijk op onze school. Iedere leerling krijgt een leertraject op maat. We spelen zoveel  mogelijk in op de talenten, de mogelijkheden en de noden van die specifieke leerling. We werken met verschillende pedagogische ondersteuningsvormen  zoals sociale vaardigheden, beroepsgerichte opleiding, time-out, herstellend en verbindend werken, weerbaarheidstraining en begeleiden bij het zoeken naar werk.

Concreet pakken we dit zo aan:

  • Kleine klasgroepen
  • Individueel handelingsgericht werken
  • Samenwerking met partners in functie van de individuele ontwikkeling van de leerling
  • Opleidingen met toekomst op de arbeidsmarkt
  • TOAH-trajecten waar nodig (tijdelijk onderwijs aan huis)
  • Begeleiding bij de overstap naar het regulier onderwijs of naar de arbeidsmarkt

Schoolbestuur

Zaveldal is een school voor buitengewoon secundair onderwijs en behoort  tot de onderwijsinstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). De VGC bestuurt ook de campus voor buitengewoon onderwijs Kasterlinden , het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) N-Brussel en het MFC-Kasterlinden. Al deze instellingen voeren het pedagogisch project van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit. 

De algemeen directeur Onderwijs en Vorming vertegenwoordigt het schoolbestuur namens het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie:
Steven Vervoort
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Als ouders hun kind willen inschrijven in de school, moeten ze akkoord gaan met het pedagogisch project van de school en het schoolreglement. 

Missie

Missie

Zaveldal, een zorgende school met als perspectief jongeren empoweren tot veerkrachtige jongvolwassenen die actief participeren
aan de samenleving.
Visie

Visie

De visie van Zaveldal steunt op 4 beleidspijlers.
Waardenkader

Waardenkader

Door een gemeenschappelijk waardenkader wil Zaveldal zorgen voor een veilige leeromgeving.