Brede zorg

Op onze school hebben we niet alleen aandacht voor het onderwijs, maar ook voor de specifieke context van iedere leerling. Want die context kan het leren soms bemoeilijken.

Persoonlijke problemen of conflicten ? De psycholoog, orthopedagoog, medewerker Brede Zorg, gedragsbegeleider, brugfiguur …  staat tijdens en buiten de schooluren klaar om leerlingen te helpen.

We beperken ons niet tot de schoolcontext om aan socio-emotioneel welbevinden te werken. We werken samen met de thuiscontext en stimuleren de positieve vrijetijdsinvulling van jongeren. De positieve houding die we als school hebben t.a.v. onze leerlingen, proberen we uit te breiden naar de hele leefomgeving van de jongere.

Samenwerking met zorg

De school werkt intens aan de uitbouw van een zorgnetwerk van Brusselse partners, om voor iedere jongere een opvangnet op maat te voorzien.

Als school proberen we de jongeren te leren kennen, hen het gevoel te geven dat ze ertoe doen, zicht te krijgen op hun gedragspatronen, hun kwetsbaarheden en sterktes. Daarnaast brengen we hen een basis van sociale vaardigheden bij en stimuleren we hen om positieve keuzes te maken, of om negatieve keuzes en handelingen te herstellen. Als meer zorg nodig is, gaat het team Brede Zorg van Zaveldal, samen met het CLB, op zoek naar gespecialiseerde diensten die de jongere verder en intensiever kunnen begeleiden. Zaveldal zorgt dan voor een warme overdracht en blijft aanspreekpunt en samenwerkingspartner voor externen.

Nieuwe Autoriteit/Geweldloos Verzet als basishouding van het schoolteam

Geweldloos Verzet is een aanpak die het schoolteam concrete tools geeft om met probleemgedrag om te gaan zonder in onmacht of escalatie terecht te komen.

Kiezen voor de weg van Nieuwe Autoriteit, is kiezen om …

 • aanwezig te zijn en te blijven in het leven van de leerlingen, ook als het moeilijk loopt
 • zichzelf onder controle te houden en bewust, proactief het eigen handelen vorm te geven
 • te handelen als deel van een netwerk, in team en met de ouders of andere opvoedingsverantwoordelijken
 • in een transparante sfeer te werken
 • altijd te streven naar verbinding met de jongeren
 • zich verzetten tegen elke vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, krachtig en vastberaden

Methodieken

Life Space Crisis Intervention

LSCI is een methodische, verbale interventiestrategie, die zowel de jongere als de volwassene door een incident loodst. Het buigt crisissituaties om tot leermomenten.

Het LSCI-gesprek verloopt in een aantal fasen en kan in tijd variëren van 15 tot 30 minuten.

De reacties van de jongere tijdens de crisissituatie worden gebruikt om

 • gedrag te veranderen
 • zelfvertrouwen te vergoten
 • angst te verminderen
 • begrip en inzicht in het eigen gedrag en de eigen gevoelens
 • en in die van anderen te verhogen

LSCI is gebaseerd op het geloof dat praten met jongeren in crisissituaties de kernredenen voor hun gedragsproblemen onthult, hen inzicht bijbrengt en leidt tot de ontwikkeling van meer aangepast gedrag dat gegeneraliseerd kan worden naar andere settings.

Rots en Water

Doel van het Rots en Water-programma is:

 • de communicatieve- en sociale vaardigheden vergroten
 • het welzijn bij kinderen en jongeren verhogenen
 • sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen of verminderen

Deze doelstellingen bereiken we door de sociaal-emotionele ontwikkeling van de jongere te ondersteunen en te bevorderen.

Het Rots en Water-programma is een weerbaarheidsprogramma en anti-pestprogramma:  we trainen de weerbaarheid en ontwikkelen positieve sociale vaardigheden.

Herstelgericht werken

Bij ‘herstelgericht werken’ zoeken we samen naar een oplossing voor de gevolgen van een conflict of incident. We stimuleren empathie door stil te staan bij de noden en behoeften van het slachtoffer.

We vragen jongeren en begeleiders om binnen een veilig klimaat te verwoorden wat er gebeurd is en welke de gevolgen waren. Zo worden de jongeren op een respectvolle manier geconfronteerd met de gevolgen en denken ze mee na over mogelijkheden tot herstel.